Đề thi - Đáp án môn Vẽ kỹ thuật 2 - HỆ CAO ĐẲNG CÁC NGÀNH

14.07.21 | 12741 |

VẼ KỸ THUẬT 2

HỆ CAO ĐẲNG CÁC NGÀNH

 1. ĐỀ THI - ĐÁP ÁN HK HÈ 2022-2023 VKT2 (08-2023)

 2. ĐỀ THI - ĐÁP ÁN LẦN 1 CĐ NL & CĐ CĐT - HK2 2022-2023 VKT2-13h00 (21-06-2023)

 3. ĐỀ THI - ĐÁP ÁN LẦN 1 CĐ ÔTÔ - HK2 2022-2023 VKT2-9h00 (21-06-2023)

 4. ĐỀ THI - ĐÁP ÁN LẦN 1 CĐ ÔTÔ - HK2 2022-2023 VKT2-7h00 (21-06-2023)

 5. ĐỀ THI - ĐÁP ÁN LẦN 1 CĐ ÔTÔ - HK2 2021-2022 VKT2-9h00 (22-8-2022)

 6. ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN LẦN 2 CĐNL HK2 2021-2022 VKT2 (09-07-2022)

 7. ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN LẦN 1 CĐNL HK2 2021-2022 VKT2 (24-6-2022)

 8. ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN  HKP-9H VKT2 (27-7-2022)

 9. ĐỀ THI - ĐÁP ÁN LẦN 1 CĐ CK  - HK2 2021-2022 VKT2-9h00 (27-06-2022)

 10. ĐỀ THI - ĐÁP ÁN LẦN 1 CĐ ÔTÔ - HK2 2021-2022 VKT2-7h00 (22-8-2022)

 11. ĐỀ THI - ĐÁP ÁN LẦN 1 CĐ CK  - HK2 2021-2022 VKT2-7h00 (27-06-2022)

 12. ĐỀ THI - ĐÁP ÁN LẦN 2 -HK2 2021-2022 VKT2-7h00 (16-07-2022): THẦY NGUYỄN TẤN PHÙNG

 13. ĐỀ THI-ĐÁP ÁN LẦN 1-HK2 2018-2019 VKT2-9G00(15-6-2019),CĐ Ô TÔ,CĐ NL,GV RA ĐỀ:THẦY PHÙNG
 14. ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN HỆ CAO ĐẲNG-VKT2 LẦN 2 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2019-CA 13H-GV RA ĐỀ: THẦY THÌN
 15. ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN VKT2 – 7H00 NGÀY 25/06/18 HỆ CAO ĐẲNG LẦN 1- THẦY NGUYỄN TẤN PHÙNG
 16. ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN VKT2 – 9H00 NGÀY 25/06/18 HỆ CAO ĐẲNG LẦN 1- THẦY NGUYỄN THANH THÌN
 17. ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN VKT2 – 13H00 NGÀY 25/06/18 HỆ CAO ĐẲNG LẦN 1- THẦY NGUYỄN HỮU NGHĨA


Các Tin Khác: