Đề cương ôn tập (cập nhật ngày 01/08/2021)

14.07.21 | 10451 |

(Cập nhật ngày 01/08/2021)

 

Bậc đào tạo

TT

Đề cương ôn tập

Cao đẳng các ngành

1

Cơ lý thuyết

2

Cơ ứng dụng

3

Nguyên lý – chi tiết máy

4

Vật liệu cơ khí và công nghệ kim loại

5

Sức bền vật liệu

6

Vẽ kỹ thuật 1

7

Vẽ kỹ thuật 2

Cao đẳng các nghề

1

Cơ lý thuyết

2

Cơ ứng dụng

3

Nguyên lý – chi tiết máy

   4 Chi tiết máy

5

Vật liệu cơ khí và công nghệ kim loại

6

Sức bền vật liệu

7

Vẽ kỹ thuật 1

8

Vẽ kỹ thuật 2


Các Tin Khác: