THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC GHÉP VÀ HỌC KỲ PHỤ HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2021-2022

15.01.22 | 909 |

I - HỌC GHÉP  MÔN LÝ THUYẾT:

SV học ghép môn học lý thuyết thực hiện tuần tự các bước sau đây:

Bước 1: Xem thời khóa biểu và chọn lớp thích hợp, chú ý không để bị trùng giờ học.

Bước 2: Đăng ký với Giáo viên bộ môn để vào lớp online và tham gia lớp học để đảm bảo đủ số tiết học theo qui định.

Bước 3: Đăng ký chính thức bằng ứng dụng “Đăng ký học ghép” trên website phòng Đào tạo tại link: : https://daotao.caothang.edu.vn/sinh-vien/dk-hoc-ghep.html. Thời gian đăng ký: 
-    Ghép với CĐ 20: Từ 14/02/2022  đến 05/03/2022 
-    Ghép với CĐ 21, CĐN 20, CĐN 21: Từ 14/03/2022 đến 02/04/2022

Bước 4: Đóng kinh phí tại phòng Tài chính - Kế toán (hoặc bằng ví Momo, VN Pay). Thời hạn cuối cùng là ngày 30/4/2022.

Chú ý: Sau khi đăng ký trên ứng dụng 2 ngày thì mới đóng kinh phí được. SV thực hiện đúng các bước và các mốc thời gian như trên, những trường hợp trễ hạn sẽ không được giải quyết.

II - HỌC GHÉP MÔN THỰC HÀNH, MÔ-ĐUN

Bước 1: SV liên hệ Khoa, Bộ môn phụ trách môn học để biết thời khóa biểu học.
Bước 2: Đăng ký với Giáo viên bộ môn để vào lớp online.
Bước 3: Đăng ký chính thức tại phòng Đào tạo vào ngày đầu tiên học thực hành.
Bước 4: Đóng kinh phí tại phòng Tài chính - Kế toán toán (hoặc bằng ví Momo, VN Pay). Thời hạn: Ngày đầu tiên học thực hành.

III - HỌC KỲ PHỤ

1. Đăng ký: Từ 17/01/2022 đến 13/02/2022 tại link: daotao.caothang.edu.vn

2. Ngày 16/02/2022 phòng Đào tạo thông báo môn học dự kiến mở học kỳ phụ và hướng dẫn đóng kinh phí.


Các Tin Khác: