Đề thi - đáp án môn Nguyên lý Chi tiết máy - HỆ CAO ĐẲNG CÁC NGÀNH

15.07.21 | 29010 |

NĂM HỌC 2022-2023

HỌC KỲ II

Đáp án  Đề Thi 1 lần 2 Nguyên Lý Chi Tiết Máy Học Kỳ 2  Ca thi 7h00 (08-07-2023)

Đáp án  Đề Thi 2 lần 2 Nguyên Lý Chi Tiết Máy Học Kỳ 2  Ca thi 7h00 (08-07-2023)

Đáp án  Đề Thi 1 Nguyên Lý Chi Tiết Máy Học Kỳ 2  Ca thi 13h00 (19-06-2023)

Đáp án  Đề Thi 2 Nguyên Lý Chi Tiết Máy Học Kỳ 2  Ca thi 13h00 (19-06-2023)

HỌC KỲ I

Đáp án Đề Thi Nguyên Lý Chi Tiết Máy Học Kỳ 1  Ca thi 7h00 (27-12-2023)

Đáp án Đề Thi Nguyên Lý Chi Tiết Máy Học Kỳ 1  Ca thi 9h00 (27-12-2022)

Đáp án Đề Thi Nguyên Lý Chi Tiết Máy Học Kỳ 1  Ca thi 13h00 (06-01-2023)

NĂM HỌC 2021-2022

HỌC KỲ I

HỌC KỲ II

Đáp án Đề 1 Nguyên Lý Chi Tiết Máy Học Kỳ 2  Ca thi 13h00 (27-06-2022)

Đáp án Đề 2 Nguyên Lý Chi Tiết Máy Học Kỳ 2  Ca thi 13h00 (27-06-2022)

NĂM HỌC 2020-2021

HỌC KỲ I

Đáp án Đề1 Nguyên Lý Chi Tiết Máy Học Kỳ Phụ  Ca thi 13h00 (23-01-2021)

Đáp án Đề1 Nguyên Lý Chi Tiết Máy  Lần 1  Ca thi 7h00 (12-01-2021)

Đáp án Đề2 Nguyên Lý Chi Tiết Máy  Lần 1  Ca thi 7h00 (12-01-2021)

Đáp án Nguyên Lý Chi Tiết Máy  Lần 1  Ca thi 9h00 (12-01-2021)

Đáp án Đề1 Nguyên Lý Chi Tiết Máy  Lần 1  Ca thi 13h00 (12-01-2021)

Đáp án Đề2 Nguyên Lý Chi Tiết Máy  Lần 1  Ca thi 13h00 (12-01-2021)

Đáp án Đề1 Nguyên Lý Chi Tiết Máy  Lần 1  Ca thi 15h00 (12-01-2021)

Đáp án Đề2 Nguyên Lý Chi Tiết Máy  Lần 1  Ca thi 15h00 (12-01-2021)


Các Tin Khác: