Đội ngũ giảng viên

15.05.21 | 5925 |
TT Họ và Tên Giảng viên Chức vụ Trình độ Môn giảng dạy Email Hình ảnh
1 Huỳnh Phước Thiện Trưởng Bộ môn TS

- Vẽ kỹ thuật 1

- Vẽ kỹ thuật 2

- Bài tập lớn Vẽ kỹ thuật

huynhphuocthien@caothang.edu.vn
2 Phạm  Thị  Hạnh Phó Bộ môn ThS

- Vẽ kỹ thuật 1

- Vẽ kỹ thuật 2

- Bài tập lớn Vẽ kỹ thuật

pthanh@caothang.edu.vn
3 Bùi Hữu Bá Giảng Viên ĐH

- Vật liệu cơ khí

- Cơ ứng dụng

buihuuba@caothang.edu.vn
4 Trần Trọng Chính Giảng Viên ThS

- Cơ lý thuyết

- Sức bền vật liệu

- Vật liệu cơ khí

trantrongchinh@caothang.edu.vn
5 Nguyễn Trung Định Giảng Viên ThS

- Nguyên lý - Chi tiết máy

- Bài tập lớn Chi tiết máy

nguyentrungdinh@caothang.edu.vn
6 Trương Quang Đô Giảng Viên ĐH

- Cơ kỹ thuật

- Cơ ứng dụng

truongquangdo@caothang.edu.vn
7 Nguyễn Thị Thanh Hải Giảng Viên ThS

- Nguyên lý - Chi tiết máy

- Bài tập lớn Chi tiết máy

nguyenthithanhhai@caothang.edu.vn
8 Dương Thị Hồng Hạnh Giảng Viên ThS

- Vẽ kỹ thuật 1

- Vẽ kỹ thuật 2

- Bài tập lớn Vẽ kỹ thuật

duongthihonghanh@caothang.edu.vn
9 Liêu Quang Hiệp Giảng Viên ThS

- Nguyên lý - Chi tiết máy

- Bài tập lớn Chi tiết máy

- Vẽ kỹ thuật

lieuquanghiep@caothang.edu.vn
10 Huỳnh Hoàng Linh Giảng Viên ThS

- Nguyên lý - Chi tiết máy

- Bài tập lớn Chi tiết máy

huynhhoanglinh@caothang.edu.vn
11 Trần Thị Thúy Nga Giảng Viên ĐH

- Vẽ kỹ thuật 1

- Vẽ kỹ thuật 2

- Bài tập lớn Vẽ kỹ thuật

tranthithuynga@caothang.edu.vn
12 Nguyễn Hữu Nghĩa Giảng Viên ThS

- Vẽ kỹ thuật 1

- Vẽ kỹ thuật 2

- Bài tập lớn Vẽ kỹ thuật

nguyenhuunghia@caothang.edu.vn
13 Nguyễn Tấn Phùng Giảng Viên ThS

- Vẽ kỹ thuật 1

- Vẽ kỹ thuật 2

- Bài tập lớn Vẽ kỹ thuật

nguyentanphung@caothang.edu.vn
14 Nguyễn Thị Linh Phượng Giảng Viên ThS

- Sức bền vật liệu

- Cơ ứng dụng

nguyenthilinhphuong@caothang.edu.vn
15 Trịnh Văn Quốc Giảng Viên ThS

- Nguyên lý - Chi tiết máy

- Bài tập lớn Chi tiết máy

- Vật liệu cơ khí

trinhvanquoc@caothang.edu.vn
16 Phạm Trọng Sinh Giảng Viên ThS

- Vẽ kỹ thuật 1

- Vẽ kỹ thuật 2

- Bài tập lớn Vẽ kỹ thuật

phamtrongsinh@caothang.edu.vn
17 Đinh Văn Thanh Giảng Viên

- Vẽ kỹ thuật 1

- Vẽ kỹ thuật 2

- Bài tập lớn Vẽ kỹ thuật

dinhvanthanh@caothang.edu.vn
18 Nguyễn Thanh Thìn Giảng Viên ThS

- Vẽ kỹ thuật 1

- Vẽ kỹ thuật 2

- Bài tập lớn Vẽ kỹ thuật

nguyenthanhthin@caothang.edu.vn
19 Nguyễn Thị Anh Thơ Giảng Viên ThS

- Vật liệu cơ khí

- Cơ ứng dụng

nguyenthianhtho@caothang.edu.vn
20 Nguyễn Văn  Thuận   ThS

- Nguyên lý - Chi tiết máy

- Bài tập lớn Chi tiết máy

nguyenvanthuan@caothang.edu.vn
21 Nguyễn Thi Thanh Thủy Giảng Viên ThS

- Cơ lý thuyết

- Sức bền vật liệu

- Cơ ứng dụng

nguyenthithanhthuy@caothang.edu.vn
22 Vũ Xuân Vinh Giảng Viên ThS

- Cơ lý thuyết

- Sức bền vật liệu

- Cơ ứng dụng

vuxuanvinh@caothang.edu.vn

 


Các Tin Khác: