Tài liệu tham khảo

13.07.21 | 7448 |

Ngoài giáo trình lưu hành nội bộ, trong quá trình học tập, sinh viên có thể tham khảo thêm một số giáo trình dưới đây:

 

TT

Tài liệu tham khảo

1

Cơ lý thuyết

2

Cơ ứng dụng

3

Nguyên lý – chi tiết máy

4

Vật liệu cơ khí và công nghệ kim loại

5

Sức bền vật liệu

6

Vẽ kỹ thuật

 


Các Tin Khác: