Đề thi - Đáp án tham khảo học kỳ trước

14.07.21 | 30293 |

 

Bậc đào tạo

TT

Đề thi – đáp án

Cao đẳng các ngành

1

  Cơ lý thuyết

2

  Cơ ứng dụng

3

  Nguyên lý – chi tiết máy

4

  Vật liệu cơ khí và công nghệ kim loại

5

  Sức bền vật liệu

6

  Vẽ kỹ thuật 1

7

  Vẽ kỹ thuật 2

Cao đẳng các nghề

1

  Cơ lý thuyết

2

  Cơ ứng dụng

3

  Chi tiết máy

4

  Vật liệu cơ khí và công nghệ kim loại

5

  Sức bền vật liệu

6

  Vẽ kỹ thuật 1

7

  Vẽ kỹ thuật 2

 

 

 

 

 


Các Tin Khác: