THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HỌC KỲ PHỤ

07.11.21 | 856 |

Các môn dự kiến mở Học kỳ phụ - học kỳ 1 2021 – 2022 theo danh sách đính kèm sẽ được dời thời gian bắt đầu giảng dạy đến ngày 13/11/2021.

Sinh viên đăng ký các môn học theo danh sách, đóng tiền cho Phòng Đào Tạo đến hết ngày 12/11/2021. 

1

Vẽ kỹ thuật 2 và BTL

CĐN

BM Kỹ thuật cơ sở - Khoa CKĐL

2

BTL vẽ kỹ thuật

BM Kỹ thuật cơ sở - Khoa CKĐL

3

Cơ học ứng dụng A

CĐN ĐCN

BM Kỹ thuật cơ sở - Khoa CKĐL

4

BTL chi tiết máy

BM Kỹ thuật cơ sở - Khoa CKĐL

5

Cơ kỹ thuật

CĐN

BM Kỹ thuật cơ sở - Khoa CKĐL


Các Tin Khác: